EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 

Ekskursijas
J?piesaka iepriekš pa t?lruni 67012944
Gida pakalpojumi (latviski)
Angliski

Pie mums var ieg?d?ties

Apgleznošanas darbn?cas d?vanu karti
atkl?t?u komplektu „Latvijas m?sdienu porcel?ns”

Kr?juma materi?lu izmantošana


R?gas Porcel?na muzeja
IZCENOJUMI
muzeja kr?juma izmantošanai

Muzeja priekšmeta iz?emšana no kr?juma un muzeja priekšmeta novietošana kr?jum? p?c apmekl?t?ja piepras?juma fotograf?šanas, film?šanas vai cit?m vajadz?b?m (atbilstoši vien?bu skaitam): 
1 vien?ba 0,40
1 – 10 vien. 4 Ls
11 – 30 vien. 10 Ls
31 – 50 vien. 20 Ls
 
Muzeja priekšmetu fotograf?šana, film?šana, z?m?šana: 1 vien?ba 2,50

Muzeja materi?lu kop?šana (bez izmantošanas cenas):
A – 4; A – 5 
1 lapa 0,10

Unik?lu muzeja priekšmetu fotograf?šana, z?m?šana, film?šana, kop?šana, p?rrakst?šana ekspoz?cij? vai kr?tuv?s (izmantošanas izmaksu lielumu nosaka priekšmeta v?rt?ba, unikalit?te u.c. krit?riji):
1 vien?ba 10,00 – 100,00

Muzeja priekšmetu izmantošana kino, TV, rekl?mas vajadz?b?m un citiem pas?kumiem ?rpus muzeja un muzej? (izmantošanas izmaksu lielumu nosaka priekšmeta v?rt?ba, unikalit?te u.c. krit?riji): 1 vien?ba 5,00 – 100,00

Uzzi?u sagatavošana (izmaksu lielumu nosaka inform?cijas apjoms un detaliz?cijas pak?pe):
? Mutiska 2,00 – 5,00
? Rakstiska 5,00 – 10,00  

Ekspert?zes:
? mutiska ekspert?ze 1 vien?ba 2,00 – 5,00
? rakstiska ekspert?ze 1 vien?ba 3,00 – 10,00
? mutiska ekspert?ze ?rpus muzeja (R?g?) 1 stunda 5,00 – 20,00

Lekcija ?rpus muzeja:
? ja lekcija ir sagatavota (iesp?jama ar? individu?la vienošan?s ar lekcijas pas?t?t?ju) (lekcijas ilgums 1h) 10,00
? ja lekcija ir speci?li j?sagatavo (lekcijas ilgums 1h) maksa p?c vienošan?s ar lekcijas pas?t?t?ju
 
Muzeja priekšmetu digit?lo att?lu sagatavošana: 1 att?ls 3,00

Muzeja priekšmetu digit?lo att?lu ierakst?šana CD:
1att?ls 4,00
katrs n?kamais 2,50

Depon?šana – izsniegšana uz laiku izst?d?šanai ?rpus muzeja:
1 priekšmets 10% no muzeja priekšmeta v?rt?bas m?nes? (priekšmeta v?rt?bu nosaka muzeja Kr?juma komisija)

Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains