EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 
Muzej? darbojas apgleznošanas darbn?ca, kur? ikviens var pats apgleznot daž?dus porcel?na traukus. T? ir lieliska iesp?ja rad?t ori?in?lu d?vanu vai jauku p?rsteigumu! Trešdien?s un sestdien?s apgleznot?jiem pal?dz profesion?ls m?kslinieks. Traukus apglezno ar profesion?laj?m keramikas kr?s?m un apdedzina, p?c tam tos var droši lietot un mazg?t. Gatavo trauku var sa?emt jau n?košaj? dien? (liel?ks skaits j?piesaka iepriekš pa t?lruni 67012944). Ir iesp?jams ieg?d?ties Apgleznošanas darbn?cas d?vanu kartes. Cena no 1,52 Ls-...neierobežota summaCenr?dis
 
 
 
 
 
 
1,52 Ls  - DEKORAT?V? POGA, ROZ?TE, Š??VIS AR NELIELU DEFEKTU

2,53Ls (4 Ls*) - DEKORAT?VIE PRIEKŠMETI, KAROTE, SALVEŠU TUR?T?JS
3,03 Ls - PIENA KR?Z?TE

4,55 LS - KR?ZES (cilindrisk?s, 4 veidu)

5,05 LS - T?JKANNA, KAFIJAS KANNA, CUKURTRAUKS, Š??VIS

1,50 Ls - apgleznošana un apdedzin?šana (ja n?k ar saviem priekšmetiem)


* ATLAIDES:
10 un vair?k cilv?ku grupai;
skol?niem, b?rniem;
pension?riem

Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains