EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 
RPM kr?jum? ir gandr?z 8000 priekšmetu.
Kr?juma kodolu veido gandr?z 8000 priekšmeti, kas 2001. gad? tika p?r?emti no likvid?jam?s a/s „R?gas porcel?ns” muzeja. Š? kolekcijas proporcion?li liel?ko da?u veidoja priekšmeti, kas ražoti R?gas porcel?na r?pn?c? no 20. gs. 50. – 90. gadiem, t?p?c kr?jums sniedz pilnv?rt?gu priekšstatu par R?gas porcel?na r?pn?cas s?rijveida porcel?na izstr?d?jumu dizainu, ir p?rst?v?ti visi s?rijveid? ražoto serv?žu paraugi.
Kuz?ecova un Jesena fabrik?s ražoto priekšmetu kl?sts nav tik bag?t?gs, š? posma priekšmetu papildin?šana ir viena no kr?juma darba priorit?t?m.
Laika gait? kr?jumu papildin?juši priv?tpersonu un m?kslinieku d?vin?jumi, pamaz?m veidojas ar? m?sdienu porcel?na kolekcija.

Andra Šulca Jesena fabrikas priekšmetu kolekcija
2005. gad? kolekcion?rs Andris Šulcs muzejam uzd?vin?ja savu Jesena fabrik? ražoto priekšmetu kolekciju – s?kplastiku, garšvielu trauci?us, dekorat?vus š??vjus. Pateicoties šim d?vin?jumam, bija iesp?jams papildin?t un bag?tin?t muzeja pamatekspoz?ciju.

Zinas Ulstes autordarbi
M?ksliniece Zina Ulste (1928 – 2006) visu m?žu velt?jusi porcel?nam. P?c Latvijas M?kslas akad?mijas absolv?šanas 1953. gad? vi?a s?ka str?d?t R?gas porcel?na fabrik? par galveno m?kslinieci, darbu turpinot l?dz pat R?gas porcel?na r?pn?cas sl?gšanai 1997. gad?. Paral?li s?rijveida serv?žu dizainam vi?a rad?jusi daudzus ori?in?lus autordarbus izst?d?m un izpild?jusi noz?m?gus pas?t?jumus. 2001. gad? m?ksliniece savus darbus uzd?vin?ja muzejam, t?p?c tagad muzej? glab?jas piln?ga Zinas Ulstes autordarbu kolekcija. ?paši interesants liktenis bijis dekorat?vai v?zei „Dziesmu sv?tki”, kas izgatavota 1973., bet pabeigta p?c 30 gadiem – 2003. gad?.

P?tera Martinsona darbi
P?teris Martinsons (dz. 1931) ir m?kslinieks, kura v?rdu vienl?dz labi paz?st gan pasaul?, gan Latvij?. Katra vi?a izst?de ir notikums, vi?a darbošan?s keramik? atkal un atkal pier?da it k? visiem zin?mo paties?bu, ka laikmet?gajai m?kslai nav strikti noteiktu robežu vai materi?lu un izteiksmes l?dzek?u ierobežojumu. P?d?jos gadu desmitos P?teris Martinsons str?d? galvenok?rt ar porcel?nu. RPM m?kslinieks uztic?ja ?oti personisku kolekciju - darbus, kas tapuši Poltavas porcel?na r?pn?c? („Ra?etes”, „Skumj? kompoz?cija”, „Kr?teri” no cikla „Organiz?t?s nejauš?bas”), kas 1981. gad? bija ekspon?ti P?tera Martinsona person?lizst?d? ?rzemju m?kslas muzej?.

M?sdienu porcel?na kolekcija
Pamaz?m veidojas m?sdienu porcel?na kolekcija, kur? ir gan atseviš?i m?sdienu latviešu m?kslinieku darbi, gan ?rzemju autoru porcel?ns. ?paši v?rt?gs d?vin?jums tika sa?emts 2006. gad? p?c Starptautisk?s keramikas akad?mijas 42. asamblejas izst?des „Pasaules m?li”. Vair?ki autori – pasaul? paz?stami kerami?i – v?l?j?s savus porcel?na darbus d?vin?t R?gas Porcel?na muzejam, un muzejs sav? ?pašum? ieguva 13 autoru darbus.

Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains