EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 
6. Starptautisk? mazo formu porcel?na izst?de.
No 17. septembra l?dz 16. oktobra R?gas Porcel?na muzej? var?s apl?kot 6. Starptautisko mazo formu porcel?na izst?di.Izst?d? tiks ekspon?ti speci?li šai izst?dei tapuši darbi no porcel?na, kuru izm?rs nep?rsniedz 15x15x15 cm. Mazo formu porcel?na izst?des daudzie darbi piesaista ar savu smalkumu, eleganci un aristokr?tismu, pier?dot, ka no porcel?na top ne tikai š??vji un kr?zes, bet ar? interesanti dizaina priekšmeti, ki??gi nieci?i, praktiski lietojamas lietas, mazi t?lniec?bas un m?kslas darbi. Tas viss - veidots, liets form?, apgleznots, glaz?ts, dedzin?ts daž?d?s kr?sn?s un temperat?r?s... Izst?d? savus darbus ir iesnieguši m?kslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Anglijas, Polijas, Ung?rijas un ASV. Izst?d? piedal?s vair?k nek? tr?sdesmit autori. Mazo formu porcel?na izst?des darbi atkl?j skat?t?jiem gan porcel?na k? materi?la daudzveid?g?s ?paš?bas – t? stiprumu, trauslumu un plastiskumu vienlaikus, iesp?ju pielietot to daž?d?s tehnik?s, gan katras valsts porcel?na skolas trad?cijas, gan ar? katra m?kslinieka individu?lo dai?rades rokrakstu.
Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains