EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 
Starptautisk? porcel?na apglezno�anas simpozija atskaites izst?de �Kop? 2011�
R?gas Porcel?na muzej? Kal?ju iel? 9/11 Konventa s?t? 29. j?lij? plkst. 17.00 tiks atkl?ta Starptautisk? porcel?na apgleznošanas simpozija atskaites izst?de „Kop?”. Izst?de b?s apskat?ma no 29. j?lija l?dz 15.augustamLatvijas M?kslinieku savien?bas Starptautiskaj? m?kslas un izgl?t?bas centr? – Zv?rtavas pil? no 2011. gada 19.j?lija l?dz 29.j?lijam norisin?s Starptautiskais porcel?na apgleznošanas simpozijs „KOP?”. Simpoziju organiz? Latvijas M?kslas akad?mija (LMA) sadarb?b? ar Latvijas M?kslinieku savien?bu (LMS) „Simpozija m?r?is ir aktiviz?t Latvijas m?kslas integr?cijas procesus pasaules m?kslas aprit?, iesaistot ?rzemju dal?bniekus un ieg?stot pas?kumam starptautisku skan?jumu, vienlaic?gi populariz?jot Latvijas porcel?na trad?cijas un kvalit?ti. Pirmais Porcel?na apgleznošanas simpozijs notika 1985. gad? Dzintaru radošaj? nam?. Latvijas porcel?na trad?cijas ir stabila v?rt?ba vis? pasaul?. L?dz?gi k? Meisene, ar? Latvija v?sturiski ieguvusi asoci?ciju ar augst?k?s kvalit?tes porcel?nu. S. Kuz?ecova porcel?na un fajansa fabrika, R?gas Porcel?na r?pn?ca, R?dolfs Pelše un Latvijas M?kslas akad?mijas Keramikas katedra – tie ir Latvijas porcel?na v?stures un trad?cijas simboli, kas izveidojuši un pilnveidojuši porcel?na trad?ciju Latvij? un nesuši Latvijas porcel?na v?rdu pasaul?. Šogad dal?bnieki ir no Norv??ijas, Austrijas, Korejas, Krievijas, V?cijas, Anglijas, Turcijas un, protams, no Latvijas. Izst?d? b?s apl?kojamas simpozija dal?bnieku apgleznot?s liel?s v?zes.”
LMA simpozija „KOP?” orgkomiteja
Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains