EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 
Jura Bergina Person?lizst?de "Lapis Niger"
No 18. j?nija l?dz 24. j?lijam b?s apskat?ma m?kslinieka Jura Bergina person?lizst?de „Lapis Niger”
M?kslinieks Juris Bergins ir viens no nedaudzajiem latviešu m?ksliniekiem, kas ir Starptautisk?s keramikas akad?mijas (International Academy of Ceramics/ IAC) biedrs.
 J. Berginam ir savs spilgts, atpaz?stams dai?rades rokraksts, ko var d?v?t par postmodernistisku. S?kot ar saviem pirmajiem keramikas darbiem, J. Bergins cent?s atbr?voties no stereotipisk?s dom?šanas. M??inot uztvert savu identit?ti, m?kslinieks iedzi?in?j?s Padomju laika realit?t?, kur? vi?š auga un att?st?j?s k? m?kslinieks, analiz?ja savas attiec?bas ar viet?jo un glob?lo vidi. Radošos impulsus m?ksliniekam deva „perestroika”, „dziedoš?s revol?cijas” optimisms, Padomju Savien?bas sabrukšana.
M?kslinieka tr?sdimension?las porcel?na kompoz?cijas p?rsteidz ar grotesko v?st?jumu, formu disharmonisko kopumu, piesaista uzman?bu un intri??. Ironija un nopietn?ba, gar?gums un sv?t? noliegšana, elit?r?s un margin?l?s kult?ras elementi sapl?st kop? m?kslinieka darbos.
J. Bergins: „Nigro Lapis - meln?s lapas – t? sauc 500 gadu pirms m?su ?ras vecu Etrusku teksta fragmentu uz akmens vai m?la pl?ksn?m. No etrusku valodas ?oti maz kas palicis zinams, bet civiliz?cijai vi?i deva daudz...”
Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains