EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 
Starptautisk? porcel?na apglezno�anas simpozija izst?de �KOP?�
No 2011. gada 24. maija l?dz 1.j?nijam Latvijas M?kslinieku Savien?bas Starptautiskaj? m?kslas un izgl?t?bas centr? – Zv?rtavas pil? norisin?sies Starptautiskais porcel?na apgleznošanas simpozijs „KOP?” Simpozija atskaites izst?de tiks atkl?ta R?gas Porcel?na muzej? 3.j?nij? plkst.17.00
LMA simpozija „KOP?” orgkomiteja raksturo projektu:
„Grundtvig programma – t? ir iesp?ja katram pieaugušam cilv?kam, neatkar?gi no vecuma un soci?l? st?vok?a apg?t jaunas zin?šanas, atkl?t kaut ko sev jaunu un iekustin?t savas iekš?j?s rezerves! M?su pas?kums ir atv?rts visiem radošiem cilv?kiem, kuri v?las pilnveidot savu person?bu m?kslas jom?, kuri j?t sev? m?kslinieka dv?seli un v?las papildin?t savas prasmes, apg?stot porcel?na apgleznošanas tehnolo?iju un g?t jaunu pieredzi. M?sdienu pasaul? bieži vien cilv?ka radošais potenci?ls ir pamats att?st?bai vis?s nozar?s. Kult?ras dialogam nav robežu - Eiropas telpa vieno cilv?kus. Kontakti, semin?ri, radošais darbs „KOP?” simpozija ietvaros aktiviz? Latvijas integr?cijas procesus pasaules aprit?. M?su starptautiskais simpozijs apvieno daž?du valstu un daž?du profesiju p?rst?vjus „KOP?” vien? projekt?. Dal?bnieki ir no Francijas, Turcijas, Slov?kijas, ?ehijas, Rum?nijas, It?lijas, Polijas, Portug?les, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Latvijas.
Starptautiskais Porcel?na apgleznošanas simpozijs „Kop?” savedis vienkopus svešiniekus no daudz?m Eiropas valst?m, kas saska?? ar trad?ciju, iepaz?stoties viens otram tikai paspieda roku, bet nu ir k?uvuši par labiem draugiem. Simpozija dal?bnieki kop? str?d?ja, lai att?lotu savu interpret?ciju par to, kas ir roka- ne tikai darb?ga ?erme?a da?a, bet ar? simbols, jo ar rok?m m?s pieskaramies viens otram, sasveicin?mies un atvad?mies, aukl?jam b?rnus un gl?stam savus m?jdz?vniekus, gatavojam ?dienu sev un draugiem, st?dam pu?es, rakst?m v?stules un veidojam m?kslas darbus. Katrs cilv?ks ir atš?ir?gs, katram ir savs unik?lais rokas l?niju raksts, nav divu vien?du. T?di ir ar? simpozija dal?bnieki- katrs ar savu individu?lu rokrakstu, dz?vesst?stu un pieredzi, tom?r ned??u kop? str?d?jot, ir izdevies ne tikai lab?k iepaz?t vienam otru, bet ar? rad?t tik daudzveid?gus darbus.”

Simpoziju organiz? Latvijas M?kslinieku Savien?ba (LMS) sadarb?b? ar Latvijas M?kslas Akad?miju (LMA)
Simpoziju finans? : ES M?žizgl?t?gas programma GRUNDTVIG
Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains