EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 
Ekspoz?cija iek?rtota vair?k?s neliel?s telp?s un iepaz?stina ar R?gas porcel?na ražotn?s – Kuz?ecova (dib. 1841. gad?) un Jesena (dib. 1886. gad?) fabrik?s, v?l?k R?gas porcel?na r?pn?c? izgatavotajiem izstr?d?jumiem.
Kuz?ecova un Jesena porcel?ns
Sen?kie ekspon?ti ražoti l?dz Pirmajam pasaules karam. Tie ir galvenok?rt fajansa trauki, kuriem l?dz 19.gs. beig?m rakstur?gas vienk?ršas, smagn?jas formas un p?rsvar? ziedu vai augu mot?vu dekors. Grezn?ko porcel?na priekšmetu formas un dekori aizg?ti no Rietumeiropas porcel?na ražot?jiem. Unik?ls ekspon?ts ir liel? porcel?na v?ze, kas izgatavota 1901.g. Jesena fabrik? un bijusi izst?d?ta R?gas 700 gadu jubilejai velt?taj? izst?d?. 20.gs.20.gados, atjaunojot porcel?na ražošanu p?c Pirm? pasaules kara, izmanto galvenok?rt pirmskara formu sagataves un dekorus. 30.gados par?d?s atseviš?i m??in?jumi rad?t jaunas izstr?d?jumu formas, tiek paplašin?ts produkcijas sortiments. Porcel?na ražot?ji sadarbojas ar profesion?liem latviešu m?ksliniekiem – Romanu Sutu, Sigismundu Vidbergu, Vili Vasari?u, Herbertu Mangoldu u.c. Ekspoz?cij? apskat?mi gan masu produkcijas izstr?d?jumi, gan p?c m?kslinieku metiem apgleznoti dekorat?vie š??vji, k? ar? m?kslinieku un apgleznot?ju autordarbi.R?gas porcel?ns
Plaša ekspoz?cijas da?a velt?ta laikam no 20.gs. 50. l?dz 90.gadiem. Daudzveid?gi izstr?d?jumi sniedz p?rskatu par R?gas porcel?na r?pn?c? ražoto produkciju, par?da m?kslinieku Zinas Ulstes, Beatrises K?rkli?as, Ilonas Priedkalnes, Ilgas Dreiblates, Rimmas Pancehovskas, ?rika Ellera, Taisijas Poluikevi?as, Maijas Zagrebajevas, Levona Agadžanjana un daudzu citu ieguld?jumu vienota, R?gas r?pn?cai rakstur?ga stila izveid?. M?kslinieku autordarbi, kas veidoti izst?d?m vai izgatavoti k? unik?ls pas?t?jums, iepaz?stina ar katra autora individu?lo rokrakstu un radošajiem mekl?jumiem.

 „Sarkanais st?r?tis”
Atseviš?? ekspoz?cijas telp? iek?rtots „Sarkanais st?r?tis”, kur apl?kojami daž?diem padomju ideolo?ijai noz?m?giem notikumiem velt?ti dekorat?vi priekšmeti – v?zes, š??vji, s?kplastika.

Dekorat?vais š??vis
Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains