EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 
6. Starptautisk? mazo formu porcel?na izst?de.
No 17. septembra l?dz 16. oktobra R?gas Porcel?na muzej? var?s apl?kot 6. Starptautisko mazo formu porcel?na izst?di.


M?sdienu latvie�u m?kslinieku porcel?na darbu izst?de no kr?juma kolekcijas
No 16. augusta l?dz 11. septembrim muzej? apskat?ma m?sdienu latviešu m?kslinieku porcel?na darbu izst?de no kr?juma kolekcijas


Starptautisk? porcel?na apglezno�anas simpozija atskaites izst?de �Kop? 2011�
R?gas Porcel?na muzej? Kal?ju iel? 9/11 Konventa s?t? 29. j?lij? plkst. 17.00 tiks atkl?ta Starptautisk? porcel?na apgleznošanas simpozija atskaites izst?de „Kop?”. Izst?de b?s apskat?ma no 29. j?lija l?dz 15.augustam


Jura Bergina Person?lizst?de "Lapis Niger"
No 18. j?nija l?dz 24. j?lijam b?s apskat?ma m?kslinieka Jura Bergina person?lizst?de „Lapis Niger”Starptautisk? porcel?na apglezno�anas simpozija izst?de �KOP?�
No 2011. gada 24. maija l?dz 1.j?nijam Latvijas M?kslinieku Savien?bas Starptautiskaj? m?kslas un izgl?t?bas centr? – Zv?rtavas pil? norisin?sies Starptautiskais porcel?na apgleznošanas simpozijs „KOP?” Simpozija atskaites izst?de tiks atkl?ta R?gas Porcel?na muzej? 3.j?nij? plkst.17.00
Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains