EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 
Ekspoz?cija iek?rtota vair?k?s neliel?s telp?s un iepaz?stina ar R?gas porcel?na ražotn?s – Kuz?ecova (dib. 1841. gad?) un Jesena (dib. 1886. gad?) fabrik?s, v?l?k R?gas porcel?na r?pn?c? izgatavotajiem izstr?d?jumiem.
Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains