EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 

R?gas Porcel?na muzejs tika izveidots uz likvid?t?s a/s „R?gas porcel?ns” (bij. R?gas porcel?na r?pn?cas) muzeja kolekcijas b?zes, nodrošinot t?s turpm?ku saglab?šanu un izp?ti.


R?gas porcel?na r?pn?cas muzeja veidošana aizs?kta 20. gs. 60. gados, p?c r?pn?cas likvid?cijas 90. gadu vid? tas darb?bu p?rtrauca. 1997. gad? LR Kult?ras ministrijas izveidota ekspertu komisija veica a/s „R?gas porcel?ns” muzeja kolekcijas nov?rt?šanu. 2000. gad? kolekcija tika nodota R?gas pils?tas ?pašum?. 2001. gad? tika nodibin?ts R?gas Porcel?na muzejs.


Apmekl?t?jiem R?gas Porcel?na muzejs tika atkl?ts 2001. gada 30. oktobr?.

Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains