EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 
Ar m?sdien?giem muzeja l?dzek?iem v?st?t par R?g? rad?to porcel?nu – ražošanas trad?cij?m un porcel?na dizaina att?st?bu no 19. gs. vidus l?dz 20. gs. 90. gadiem, porcel?na m?kslas procesu m?sdien?s.
Rad?t Latvijas iedz?vot?jos izpratni par porcel?na ražošanas nozares mantojuma v?sturisko un m?ksliniecisko noz?mi. Veidot R?gas Porcel?na muzeju par pievilc?gu t?risma objektu R?gas viesiem.
Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains