EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 
RPM kr?jum? ir gandr?z 8000 priekšmetu.
Kr?juma kodolu veido gandr?z 8000 priekšmeti, kas 2001. gad? tika p?r?emti no likvid?jam?s a/s „R?gas porcel?ns” muzeja. Š? kolekcijas proporcion?li liel?ko da?u veidoja priekšmeti, kas ražoti R?gas porcel?na r?pn?c? no 20. gs. 50. – 90. gadiem, t?p?c kr?jums sniedz pilnv?rt?gu priekšstatu par R?gas porcel?na r?pn?cas s?rijveida porcel?na izstr?d?jumu dizainu, ir p?rst?v?ti visi s?rijveid? ražoto serv?žu paraugi.
Kuz?ecova un Jesena fabrik?s ražoto priekšmetu kl?sts nav tik bag?t?gs, š? posma priekšmetu papildin?šana ir viena no kr?juma darba priorit?t?m.
Laika gait? kr?jumu papildin?juši priv?tpersonu un m?kslinieku d?vin?jumi, pamaz?m veidojas ar? m?sdienu porcel?na kolekcija.
Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains