EN RU
Rīgas Porcelāna Muzejs
 
RPM krājumā ir gandrÄ«z 8000 priekšmetu.
Krājuma kodolu veido gandrÄ«z 8000 priekšmeti, kas 2001. gadā tika pārņemti no likvidÄ“jamās a/s „RÄ«gas porcelāns” muzeja. ŠÄ« kolekcijas proporcionāli lielāko daļu veidoja priekšmeti, kas ražoti RÄ«gas porcelāna rÅ«pnÄ«cā no 20. gs. 50. – 90. gadiem, tāpÄ“c krājums sniedz pilnvÄ“rtÄ«gu priekšstatu par RÄ«gas porcelāna rÅ«pnÄ«cas sÄ“rijveida porcelāna izstrādājumu dizainu, ir pārstāvÄ“ti visi sÄ“rijveidā ražoto servÄ«žu paraugi.
Kuzņecova un Jesena fabrikās ražoto priekšmetu klāsts nav tik bagātÄ«gs, šÄ« posma priekšmetu papildināšana ir viena no krājuma darba prioritātÄ“m.
Laika gaitā krājumu papildinājuši privātpersonu un mākslinieku dāvinājumi, pamazām veidojas arÄ« mÅ«sdienu porcelāna kolekcija.

Andra Šulca Jesena fabrikas priekšmetu kolekcija
2005. gadā kolekcionārs Andris Šulcs muzejam uzdāvināja savu Jesena fabrikā ražoto priekšmetu kolekciju – sÄ«kplastiku, garšvielu trauciņus, dekoratÄ«vus šÄ·Ä«vjus. Pateicoties šim dāvinājumam, bija iespÄ“jams papildināt un bagātināt muzeja pamatekspozÄ«ciju.

Zinas Ulstes autordarbi
Māksliniece Zina Ulste (1928 – 2006) visu mÅ«žu veltÄ«jusi porcelānam. PÄ“c Latvijas Mākslas akadÄ“mijas absolvÄ“šanas 1953. gadā viņa sāka strādāt RÄ«gas porcelāna fabrikā par galveno mākslinieci, darbu turpinot lÄ«dz pat RÄ«gas porcelāna rÅ«pnÄ«cas slÄ“gšanai 1997. gadā. ParalÄ“li sÄ“rijveida servÄ«žu dizainam viņa radÄ«jusi daudzus oriÄ£inālus autordarbus izstādÄ“m un izpildÄ«jusi nozÄ«mÄ«gus pasÅ«tÄ«jumus. 2001. gadā māksliniece savus darbus uzdāvināja muzejam, tāpÄ“c tagad muzejā glabājas pilnÄ«ga Zinas Ulstes autordarbu kolekcija. Īpaši interesants liktenis bijis dekoratÄ«vai vāzei „Dziesmu svÄ“tki”, kas izgatavota 1973., bet pabeigta pÄ“c 30 gadiem – 2003. gadā.

PÄ“tera Martinsona darbi
PÄ“teris Martinsons (dz. 1931) ir mākslinieks, kura vārdu vienlÄ«dz labi pazÄ«st gan pasaulÄ“, gan Latvijā. Katra viņa izstāde ir notikums, viņa darbošanās keramikā atkal un atkal pierāda it kā visiem zināmo patiesÄ«bu, ka laikmetÄ«gajai mākslai nav strikti noteiktu robežu vai materiālu un izteiksmes lÄ«dzekļu ierobežojumu. PÄ“dÄ“jos gadu desmitos PÄ“teris Martinsons strādā galvenokārt ar porcelānu. RPM mākslinieks uzticÄ“ja ļoti personisku kolekciju - darbus, kas tapuši Poltavas porcelāna rÅ«pnÄ«cā („RaÄ·etes”, „Skumjā kompozÄ«cija”, „Krāteri” no cikla „OrganizÄ“tās nejaušÄ«bas”), kas 1981. gadā bija eksponÄ“ti PÄ“tera Martinsona personālizstādÄ“ Ä€rzemju mākslas muzejā.

Mūsdienu porcelāna kolekcija
Pamazām veidojas mÅ«sdienu porcelāna kolekcija, kurā ir gan atsevišÄ·i mÅ«sdienu latviešu mākslinieku darbi, gan ārzemju autoru porcelāns. Īpaši vÄ“rtÄ«gs dāvinājums tika saņemts 2006. gadā pÄ“c Starptautiskās keramikas akadÄ“mijas 42. asamblejas izstādes „Pasaules māli”. Vairāki autori – pasaulÄ“ pazÄ«stami keramiÄ·i – vÄ“lÄ“jās savus porcelāna darbus dāvināt RÄ«gas Porcelāna muzejam, un muzejs savā Ä«pašumā ieguva 13 autoru darbus.

Rīgas Porcelāna muzejs. Mājas lapa no: SIA Dators x Dizains